I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.sklep.exeptis.pl prowadzony jest przez EXEPTIS Spółka z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Ozimska 60/1, 45-368 Opole, NIP 7543017244, REGON 160348549, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000369712, której dokumentacja jest przechowywana w Sądzie Rejonowym w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, Wymagań Technicznych.
 3. Regulamin skierowany jest zarówno do Klientów będących jak i niebędących Konsumentami, korzystających ze Sklepu Internetowego, Usług Elektronicznych lub zawierających Umowy (z wyjątkiem pkt X Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do Klientów niebędących Konsumentami).
 4. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta i/lub w celu zawarcia Umowy przez Klienta bądź złożenia Zamówienia.
 5. Informacje prezentowane w Sklepie Internetowym jak i wszelkie inne informacje przesyłane przez Sprzedawcę przed zawarciem Umowy stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 6. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:
  1. CENA – określona w złotych polskich lub w innej walucie kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek) należnego Sprzedawcy. Cena nie zawiera kosztów dostawy, chyba że warunki Promocji stosowanej przez Sklep Internetowy stanowią inaczej.
  2. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  3. HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, określony przez Klienta podczas tworzenia Konta. Rejestracja Konta wymaga dwukrotnego powtórzenia Hasła w celu umożliwienia wykrycia i skorygowania ewentualnych błędów. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w poufności (do nieujawniana go jakimkolwiek osobom trzecim). Sprzedawca udostępnia Klientowi wielokrotną możliwość zmiany Hasła.
  4. KLIENT – to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W/w osoby mogą podejmować działania za pośrednictwem umocowanego pełnomocnika po wykazaniu swojego umocowania,
  5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).
  6. KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  7. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (Loginem) i Hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji w Sklepie Internetowym. Konto umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji i danych Klienta jak i realizowanie zawartych Umów, dostęp do historii oraz innych usług udostępnianych przez Sprzedawcę.
  8. KOSZYK – usługa udostępniana każdemu Klientowi, który korzysta ze Sklepu Internetowego, polegająca na umożliwieniu mu złożenia zamówienia usługi lub kilku na raz, podsumowania Ceny poszczególnych usług i wszystkich usług łącznie. Koszyk gromadzi składane przez Klienta oferty zawarcia Umów w ramach jednego Zamówienia. W celu zachowania możliwie wysokiej jakości usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Sprzedawca może wprowadzić maksymalny limit Umów jak i ich Ceny możliwych do dodania do Koszyka w ramach jednego Zamówienia. W przypadku przekroczenia tego limitu Klientowi zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o kontakt ze Sprzedawcą w razie chęci zawarcia kolejnych lub nie będzie możliwe złożenia Zamówienia ponad ustalony limit.
  9. LOGIN – adres e-mail Klienta podany w ramach Sklepu Internetowego podczas tworzenia Konta.
  10. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych informacji w szczególności o usługach bądź innych produktach (w tym informacji handlowej), Sklepie Internetowym, w tym nowościach i promocjach, na podany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu, za wyraźną zgodą Klienta. Zasady świadczenia przez Sprzedawcę usług Newslettera określa odrębny regulamin udostępniony w ramach Sklepu Internetowego.
  11. USŁUGA – dostępna w Sklepie Internetowym odpłatna usługa polegająca w szczególności na:
   • dostarczeniu treści cyfrowych (np. treść, dźwięk, obraz), które nie są zapisane na nośniku materialnym (np. e-book w pliku cyfrowym),
   • usługa polegająca na prowadzeniu szkoleń i/lub konsultacji on-line lub w trybie stacjonarnym,
   • usługa polegająca na udzielaniu pomocy prawnej on-line przez wykwalifikowany zespół prawników,
  12. PROMOCJE – szczególne warunki świadczenia usług, uregulowane na zasadach wyrażonych w ramach Sklepu Internetowego, proponowane przez Sprzedawcę w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych, jak np. obniżenie Ceny,
  13. REGULAMIN/UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG – niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów oraz zasady świadczenia i korzystania z Usług udostępnianych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
  14. SKLEP INTERNETOWY – platforma umożliwiająca składanie Zamówień na Usługi przez Klienta oraz świadczenie nieodpłatnie usług udostępnianych przez Sprzedawcę, prowadzona przez Sprzedawcę, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna pod adresem internetowym: https://sklep.exeptis.pl,
  15. SPRZEDAWCA – EXEPTIS Spółka z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Ozimskiej 60/1, 45-368 Opole, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000369712, której dokumentacja jest przechowywana w Sądzie Rejonowym w Opolu VIII Wydział Gospodarczy, NIP 7543017244, REGON 160348549; adres poczty elektronicznej: bok@exeptis.pl, numer telefonu kontaktowego: +48 690 023 030 (opłata jak za połączenie standardowe – wg cennika właściwego operatora).
  16. UMOWA – umowa o świadczenie usług w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, realizowana przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za zapłatą Ceny, której warunki określa w szczególności niniejszy Regulamin. Umowa jest zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, po akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa określa w szczególności jego główne cechy, tj. przedmiot Usługi jak i jej Cenę. Każda Usługa jest przedmiotem odrębnej Umowy. Sprzedawca może zawrzeć Umowę z Klientem niebędącym Konsumentem także w wyniku zawarcia porozumienia z pominięciem procedury określonej w niniejszym Regulaminie, co na żądanie którejkolwiek ze stron Umowy zostanie potwierdzone w formie wiadomości e-mail. Nie stanowi zawarcia Umowy ani zobowiązania do jej zawarcia dokonanie Zamówienia,
  17. USŁUGA ELEKTRONICZNA – świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zgodnie z Umową lub inne nieodpłatne świadczenie usługi za zgodą Klienta (np. Newsletter, Konto). W zakresie, w jakim usługi są świadczone przez podmioty współpracujące ze Sprzedawcą, odpowiednie postanowienia dotyczące zasad korzystania z tych usług znajdują się w regulaminach dotyczących świadczenia usług przez te podmioty.
  18. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
  19. WYMAGANIA TECHNICZNE – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca, w tym do zawarcia Umowy lub świadczenia nieodpłatnych usług drogą elektroniczną, tj.: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne ze stabilnym dostępem do Internetu); (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: zalecana Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), które zapewnią obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej).(3) aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail umożliwiające odbieranie wiadomości pocztowych przez Kupującego. Dodatkowo Klient korzystający z usług świadczonych on-line z wykorzystaniem platformy streamingowej musi spełniać wymagania techniczne przewidziane dla platformy (np. platforma Zoom).
  20. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy na odległość składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Usługę, co do którego Klient składa ofertę zawarcia Umowy oraz dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy. Zamówienie każdej Usługi będzie traktowane jako niezależna oferta Klienta zawarcia odrębnej Umowy. Akceptacja Zamówienia przez Sprzedawcę oznacza zawarcie Umowy (patrz powyżej).

II. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM.

 1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi elektroniczne na rzecz Klientów:
  1. Konto (w tym podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu się przez niego, przechowywanie i udostępnianie historii),
  2. umożliwianie Klientom składania Zamówień i zawierania Umów na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
  3. prezentowanie Klientom dopasowanych do ich zainteresowań treści reklamowych;
  4. umożliwienie Klientom korzystania z usług Koszyka;
  5. umożliwienie przeglądania Treści umieszczonych w ramach Sklepu Internetowego;
  6. Newsletter,
  7. dostarczenie treści cyfrowych (np. treść, dźwięk, obraz), które nie są zapisane na nośniku materialnym (np. e-book w pliku cyfrowym),
  8. usługa polegająca na prowadzeniu szkoleń i/lub konsultacji on-line lub w trybie stacjonarnym,
  9. usługa polegająca na udzielaniu pomocy prawnej on-line przez wykwalifikowany zespół pracowników,
 2. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie kolejnych kroków przez Klienta:
  1. wypełnieniu formularza rejestracji i zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu,
  2. kliknięciu pola „Zarejestruj”
 3. Założenie Konta wiąże się z wyrażeniem przez niego zgody na realizowanie w/w usług elektronicznych – przy czym te odpłatne wymagają od Klienta złożenia dodatkowego Zamówienia, a które to określa w szczególności przedmiot (rodzaj) Usługi (w tym jej cenę). Klient może w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunąć Konto poprzez wysłanie żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@exeptis.pl lub też pisemnie na adres: EXEPTIS Sp. z o.o., ul. Ozimska 60/1, 45-368 Opole. Założenie Konta ułatwia złożenie Zamówienia, zawarcie Umowy i zrealizować Usługę.
 4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. podawania w udostępnionych w ramach Sklepu Internetowego formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;
  2. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta Sprzedawcy w związku z zawarciem Umowy, w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania; Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta;
  3. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania Sprzedawcy, Sklepu Internetowego.
  4. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;
  5. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy;
  6. zapłaty Ceny, gdy Usługa jest odpłatna,
  7. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu Internetowego Treści zabronionych prawem, w szczególności Treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;
  8. niepodejmowania działań takich jak:
   • rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek Treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych);
   • podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów lub ingerencję w zasady lub techniczne aspekty funkcjonowania Sklepu Internetowego i realizowania płatności;
   • modyfikowania w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez Sprzedawcę, w szczególności podanych w ramach Sklepu Internetowego Cen lub opisów Usług,
 5. Brak podania przez Klienta żądanych od niego danych może uniemożliwić realizację Usługi.
 6. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych można składać np.:
  1. pisemnie na adres: EXEPTIS Sp. z o.o., ul. Ozimska 60/1, 45-368 Opole,
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@exeptis.pl,
 7. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Klienta oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 8. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia, zgodnie z art. 7a ust. 1 Ustawy, chyba, że z przepisów prawa lub odrębnych regulaminów wynika inny termin.
 9. W celu korzystania ze Sklepu internetowego (w tym świadczonych Usług Elektronicznych) Klient powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem i Polityką Prywatności i je zaakceptować.
 10. Funkcjonalności Sklepu internetowego służą świadczeniu przez Sprzedawcę Usług Elektronicznych w sposób przystępny i ułatwiający Klientowi korzystanie ze Sklepu Internetowego – w tym zapoznanie się z ofertą Sprzedawcy.

III. WARUNKI DOTYCZĄCE ZAWIERANYCH UMOWY i REALIZACJI USŁUG.

 1. Główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Klientem są określone w opisie Usługi w ramach Sklepu Internetowego.
 2. Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień na Usługi w następujący sposób:
  1. Sklep Internetowy,
  2. pocztą elektroniczną pod adresem: bok@exeptis.pl w przypadku gdy Klient jest zainteresowany Usługą nieokreśloną i nieopisaną w Sklepie internetowym,
 3. W ramach rozwoju świadczonych Usług, Sprzedawca może wprowadzać kolejne sposoby składania Zamówień i określenia ich przedmiotu przez Klientów z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
 4. Zawarcie Umowy między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia i zapłacie Ceny.
 5. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego w następujący sposób, kolejno:
  1. Klient dodaje wybrany/e Usługi do Koszyka po czym przechodzi do formularza zamówienia. Sprzedawca może udostępnić w ramach Sklepu Internetowego dodatkowe usługi dla Usługi dodanego do Koszyka, np. personalizacja, określenie Usługi pod indywidualne potrzeby Klienta,
  2. Klient posiadający Konto potwierdza w formularzu zamówienia aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy. Podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić realizację Umowy. Sprzedawca może wprowadzić obowiązek podania w treści formularza Zamówienia lub w innym właściwym miejscu, innych informacji dotyczących Usługi lub Klienta, właściwych, a w przypadku danych osobowych również niezbędnych, w szczególności z uwagi na specyfikę Usługi jak i wystawienie właściwego dokumentu księgowego (np. faktury VAT),
  3. Przed przejściem do zapłaty Ceny Sprzedawca zbiera od Klienta informacje, oświadczenia i zgody wynikające w szczególności z Ustawy – np. potwierdzenie zapoznania się przez Klienta z warunkami Umowy, zapoznaniem się z przedmiotem Usługi.
  4. Klient wybiera jeden z udostępnianych przez Sprzedawcę w sklepie internetowym sposobów zapłaty Ceny, tj. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
   1. przelewem krajowym na numer konta bankowego Sprzedawcy: EXEPTIS Sp. z o.o., ul. Ozimska 60/1, 45-368 Opole 15 1140 2004 0000 3102 8285 6215,
   2. przelewem zagranicznym na numer konta bankowego Sprzedawcy: a) płatność w USD (dolarach amerykańskich): EXEPTIS Sp. z o.o., ul. Ozimska 60/1, 45-368 Opole PL42 1140 2004 0000 3012 1722 6223 Numer bic/swift: BREXPLPWMBK b) płatność w Euro: EXEPTIS Sp. z o.o., ul. Ozimska 60/1, 45-368 Opole PL09 1140 2004 0000 3212 1722 6234 Numer bic/swift BREXPLPWMBK
   3. płatnością w systemie Paynow;
   4. płatności online kartami płatniczymi. Dostępnymi formami płatności kartami płatniczymi są: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
 6. Dokonanie zapłaty Ceny jest momentem kiedy Klient w sposób wyraźny składa oświadczenie o akceptacji warunków Umowy i jej zawarciu. W przypadku gdy Klient dokonuje zapłaty Ceny poprzez przelew na rachunek bankowy lub kartą płatniczą to do momentu zaksięgowania (uznania) środków pieniężnych na rachunku bankowym Sprzedawcy to nie ma on obowiązku podejmowania jakichkolwiek czynności celem realizacji Umowy. W przypadku gdy środki pieniężne nie zostaną zaksięgowane w terminie 3 dni roboczych to umowę uważa się za niezwartą i tym samym zwalnia się Sprzedawcę z obowiązku jej realizacji.
 7. Sprzedawcą zrealizuje Usługę po zaksięgowaniu środków na swoim rachunku bankowym po wyborze przez przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą jak i po upływie terminu przysługującemu Konsumentowi na odstąpienie od umowy, chyba że z treści Zamówienia jak i wyrażonych zgód będzie wynikać co innego – w szczególności zgoda Klienta na świadczenie usługi przed terminem upływu terminu do odstąpienia od umowy lub zgoda na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.
 8. Usługa polegająca na dostarczeniu treści cyfrowych (np. treść, dźwięk, obraz) nie zapisanych na nośniku materialnym (np. e book w pliku cyfrowym) zostanie zrealizowana w ten sposób, iż Sprzedawca udostępni na Koncie Klienta lub wyśle na podany przez niego adres e-mail plik cyfrowy w popularnym standardzie np. mp. 3, mp 4, wma, pdf, i inne. W/w Usługa będzie polegać na umożliwieniu pobrania pliku przez Klienta na własne urządzenie.
 9. Usługa polegająca na świadczeniu online będzie polegać na zorganizowaniu przez Sprzedawcę stosownego spotkania w ustalonym terminie za pośrednictwem zewnętrznych platform streamingowej. Wysłanie stosownego kodu dostępu bądź linku do Klienta nastąpi za pośrednictwem Konta lub poczty e-mail.
 10. W przypadku braku możliwości realizacji Usług przyjętych w ramach Zamówienia to Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu: a. poinformowania Klienta o braku możliwości jej realizacji, przyjęcia wszystkich złożonych w ramach Zamówienia ofert zawarcia Umowy i anulowania Zamówienia oraz Wypowiedzenia Umowy z ważnego powodu, b. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni zwraca Klientowi uiszczone przez niego płatności, w zakresie w jakim Umowa nie została zawarta i niezrealizowana, c. ustalenia innych warunków Umowy.
 11. Umowa łączy Sprzedawcę i Klienta trwa do czasu zrealizowania Usługi.
 12. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Klienta w przypadku wypowiedzenia Umowy w okolicznościach wskazanych w pkt. 10.
 13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie jak i zawartych umowach mają zastosowanie przepisy obowiązujące na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

IV. REKLAMACJA USŁUGI i ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY.

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta są określone w przepisach ustawy
  Kodeks Cywilny, w szczególności w art. 471 K.C. i następnych.
 2. Sprzedawca ze względu na specyfikę Usług nie ponosi odpowiedzialności za sposób ich wykorzystania
  przez Klienta dla własnych celów.
 3. Sprzedawca obowiązany jest świadczyć Usługi w sposób należyty,
 4. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta np. pisemnie na adres: EXEPTIS Sp. z o.o., ul. Ozimska 60/1, 45-368 Opole lub za pośrednictwem poczty e-mail: bok@exeptis.pl,
 5. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Klienta oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 6. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia, zgodnie z art. 7a ust. 1 Ustawy, chyba, że z przepisów prawa lub odrębnych regulaminów wynika inny termin.

V. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania  reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny ze strony Sprzedawcy jak i Klienta.

VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia jej zawarcia. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę – tj. EXEPTIS Sp. z o.o., ul. Ozimska 60/1, 45-368 Opole o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). W/w oświadczenie można: złożyć pisemnie lub przesłać pisemnie na adres: EXEPTIS Sp. z o.o., ul. Ozimska 60/1, 45-368 Opole, w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@exeptis.pl,
 2. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. W przypadku gdy na stronie Sklepu internetowego istnieje funkcjonalność umożliwiająca odstąpienie od Umowy to Klient może również go wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej https://sklep.exeptis.pl. Jeżeli Klient skorzysta z tej możliwości to Sprzedawca prześle mu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną bądź na jego Konto).
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 4. Skutkiem odstąpienia od Umowy w przypadku odstąpienia od Umowy jest zwrot Konsumentowi wszystkich otrzymanych od niego płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Konsumenta decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się on na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniesie Konsument żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 6. W przypadku Umów dotyczących świadczenia Usług to Konsument który zażądał rozpoczęcia świadczenia Usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłaci Sprzedawcy kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformował o odstąpieniu od Umowy. Sprzedawca informuje Konsumenta, iż jeśli przed upływem terminu do odstąpienia umowy spełni/wykona świadczenie wynikające z Usługi to po jej spełnieniu świadczenia/wykonaniu przez Sprzedawcę to Klient utraci prawo do odstąpienia od umowy.

 7. Sprzedawca wymaga od Konsumenta złożenia wyraźnego oświadczenia zawierającego żądanie o świadczenie Usługi przed upływem terminu uprawniającego go do odstąpienia od Umowy.
 8. Sprzedawca informuje Konsumenta, iż jeśli Konsument wyrazi zgodę na spełnienie Usługi polegająca na dostarczeniu mu treści cyfrowych (np. treść, dźwięk, obraz), które nie są zapisane na nośniku materialnym (np. e-book w pliku cyfrowym) przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy to Konsument traci prawo do odstąpienia od umowy. Sprzedawca rozpoczyna spełnianie Usługi polegająca na dostarczeniu mu treści cyfrowych (np. treść, dźwięk, obraz), które nie są zapisane na nośniku materialnym (np. e-book w pliku cyfrowym) za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Sprzedawca wymaga od Konsumenta złożenia wyraźnego oświadczenia zawierającego żądanie o świadczenie w/w Usługi przed upływem terminu uprawniającego go do odstąpienia od Umowy, a powodującym utratę uprawnienia do odstąpienia od umowy.
 9. W/w opisane zasady dotyczące prawa do odstąpienia od Umowy stosuje się Klientów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalności gospodarczą, które zawierają ze Sprzedawcą Umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści określonej Umowy wynika, że nie posiada ona dla Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, określonego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

VII. LICENCJA

 1. Wyłączne prawa do Treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Sklepu Internetowego przez Sprzedawcę lub jego kontrahentów, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu Internetowego (znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy tekstowe i graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł odpowiednie umowy. Klient jest uprawniony do korzystania z ww. Treści, nieodpłatnie, a także do korzystania z Treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych Klientów w ramach Sklepu Internetowego, jednak wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego. Wykorzystywanie Treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie
  wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności.
 2. Klient, umieszczając w ramach Sklepu Internetowego jakiekolwiek Treści, w szczególności grafiki, komentarze, opinie lub wypowiedzi na Koncie lub w innym miejscu Sklepu Internetowego udziela niniejszym Sprzedawcy niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Treści, na terytorium całego świata. Prawo to obejmuje uprawnienie do udzielania sublicencji w zakresie uzasadnionym realizacją Umowy jak i świadczonych usług (w tym funkcjonowaniem i rozwojem Sklepu Internetowego), a także upoważnienie do wykonywania samodzielnie lub za pomocą podmiotów trzecich praw zależnych w zakresie opracowania, dostosowywania, przerabiania i tłumaczenia utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. W zakresie, w którym Klient nie jest uprawniony do udzielania licencji, o których mowa w niniejszym ust. 2, Klient zobowiązuje się uzyskać dla Sprzedawcy takie odpowiednie licencje.

 3. Klient nie jest uprawniony w szczególności do tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian w Sklepie Internetowym – w tym jej kodzie źródłowym, za wyjątkiem sytuacji dozwolonych przepisami prawa.
 4. Na zasadach opisanych powyżej Klient ma prawa korzystać z efektów świadczonych Usług przez Sprzedawcę – tj. tylko i wyłącznie na użytek własny i bez jakiegokolwiek prawa ich rozpowszechniania, zwielokrotniania bądź nagrywania. W przypadku stwierdzenia naruszenia zobowiązania wynikającego z ust. 4 to osoba naruszająca zapłaci karę umowną w kwocie 5.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako Administratora Danych Osobowych.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych Usług Elektronicznych, zawarcia Umowy jak i realizowania Usług.
 3. Szczegółowe informacje i zasady dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej w Sklepie Internetowym.

IX. ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ORAZ ZMIANA REGULAMINU

 1. Sprzedawca może w każdym czasie rozwiązać łączce go z Klientem stosunki o charakterze zobowiązaniowym (umowne) lub jakąkolwiek umowę licencji udzieloną na podstawie pkt VII Regulaminu z Klientem za miesięcznym okresem wypowiedzenia z ważnych przyczyn, rozumianych jako (katalog zamknięty):
  a. zmiana przepisów prawa regulujących stosunki łączącego go z Klientem (w tym świadczenie usług drogą elektroniczną) wpływa na wzajemne prawa i obowiązki określone w zawartych umowach lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
  b. zmiana sposobu świadczenia usług elektronicznych spowodowana wyłącznie względami technicznymi
  lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie); c. zmiana zakresu lub świadczenia Usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację
  lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.
 2. Niezależnie od treści ust. 1, mając na uwadze szczególną dbałość Sprzedawcy o ochronę danych osobowych Klienta i ich przetwarzanie przez odpowiedni czas, Sprzedawca może rozwiązać umowy dotyczące usług elektronicznych ze skutkiem natychmiastowym w przypadku braku aktywności Klienta w Sklepie Internetowym przez nieprzerwany okres minimum 3 lat.
 3. Sprzedawca swoje oświadczenie w zakresie określonym w ust. 1 i 2 powyżej wysyła na adres e-mail podany przez Klienta podczas utworzenia Konta albo składania Zamówienia lub inny znany Sprzedawcy,
 4. Sprzedawca może wypowiedzieć Klientowi łączce go z Klientem stosunki o charakterze zobowiązaniowym (umowne) lub jakąkolwiek umowę licencji udzieloną na podstawie pkt VII Regulaminu za siedmiodniowym okresem wypowiedzenia i/lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego oraz składania Zamówień, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości Treści, z ważnych powodów, tzn. w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, tj. w sytuacjach gdy Klient (katalog zamknięty) narusza postanowienia pkt II ust. 4 Regulaminu. Z powyższych powodów Sprzedawca w celu uniknięcia dalszych szkód może nie przyjąć oferty Klienta, w tym także w zakresie określonych form płatności lub dostawy. Niniejsze postanowienie stosuje się niezależnie od tego, jakimi danymi identyfikuje się Klient i jakie dane podaje przy składaniu Zamówienia. W powyższej sytuacji Klient chcący korzystać z Usług Sprzedawcy powinien skontaktować się ze Sprzedawcą by ustalić czy jest to możliwe,
 5. Regulamin oraz załączniki do Regulaminu stanowią wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego.
 6. Sprzedawca może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu (z wyjątkiem pkt X Regulaminu, który dotyczy Klientów niebędących Konsumentami i może ulec zmianie w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa) w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):
  a. zmiana przepisów prawa regulujących sposób świadczonych przez Sprzedawcę usług (w tym elektronicznych) wpływa na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów; b. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie); c. zmiana zakresu lub sposobu świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.
 7. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w Sklepie Internetowym oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przy zakładaniu Konta adres e-mail bądź na Konto, co Strony uznają za wprowadzenie informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Klient mógł zapoznać się z jej treścią.
 8. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania bądź umieszczenia informacji o zmianie. W przypadku Klientów którzy założyli Konto to mają oni prawo do wypowiedzenia Umowy w powyższym zakresie. Zmiany Regulaminu nie wpływają na treść już zawartych Umów.
 9. Zmianą Regulaminu w rozumieniu ust. 8 nie są zmiany o czysto technicznym znaczeniu (np. zmiana danych teleadresowych, zmiana numeru rachunku bankowego, poprawa błędów redakcyjnych, itp.)

X. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIE BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

 1. Niniejszy X punkt Regulaminu dotyczy wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy.
 4. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć każdą umowę jak i licencję zawartą na podstawie Regulaminu ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia w dowolnej formie.
 5. Ani Sprzedawca ani jego pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników za wszelkie szkody związane z realizowanymi umowami, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie.
 6. W każdym przypadku ustalenia odpowiedzialności Sprzedawcy, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej Ceny z tytułu ostatniej Umowy, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych.
 7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 8. W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 2023-02-06.
 2. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod następującym adresem URL https://sklep.exeptis.pl/regulamin, skąd Klienci mogą w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk.
 3. Sprzedawca informuje, że korzystanie ze Sklepu Internetowego za pośrednictwem przeglądarki internetowej, w tym składanie Zamówienia może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych) lub kosztów połączenia telefonicznego, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
 5. Wybór prawa polskiego na podstawie niniejszego Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.

 6. Załącznikiem do niniejszego Regulaminu jest wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY


(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


Adresat:
EXEPTIS Sp. z o.o., ul. Ozimska 60/1, 45-368 Opole


Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Numer Zamówienia (jeżeli dotyczy; tylko fakultatywnie)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić